O mne

Už od detstva som sa často ocitla v situáciách, kde bolo treba načúvať, pochopiť, alebo len pridať ruku k dielu a pomôcť. Rozvoj a zmena sú moje dve najobľúbenejšie slovíčka, ktoré ma posúvajú ďalej. Verím, že menia svet k lepšiemu.

Keď sa to neskôr stretlo s projektovým manažmentom grantov, moje poznatky sa rozšírili o ďalší rozmer – nielen prakticky projektami pomôcť, ale takisto priniesť rozvoj a perspektívu pre región a pre ľudí.

Región pre mňa znamená stále viac a viac definíciu ľudí ako len samotné projekty. Ponúkam metódu ako riešiť optimálne, efektívne a rýchlo konflikty, dosahovať ciele a učiť sa neustále počas celého života.

Aj preto sa venujem v rôznych oblastiach mediácii či už v akademickom koučingu, v projektovom poradenstve alebo riešeniu konfliktov mimosúdnou cestou práve pomocou mediácie.

Hodnoty, ktoré prinášam do svojich služieb sú transparentnosť, integrita, úprimnosť, diskrétnosť a ochota rásť, aby sme spoločne dosiahli Vami vytýčené ciele.

Vzdelanie:

2022 – zápis do zoznamu MEDIÁTOROV vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR.

2021 – Osvedčenie a certifikát o ukončení vzdelávania o výchove kybešikany názvom Hrdinovia internetu z Google (Cyberbullying certifikované Google)

2021 – ICF certifikát akreditovaného kouča Kouč 104 titulom ACPC od Powercoaching s.r.o.

2020 – lektorovanie kurzov KIDSAFEDU v oblasti digitálnej ochrany a riešenie online konfliktov

2019 – manažovanie absolvovanie troch ročníkov vzdelávacieho programu Rovesnícka mediácia a medzinárodného projektu v peer mediation DIGEQ v oblasti kyberšiny a emocionálnej inteligencie

2021 – vyučovanie metodologických, výskumných a sociologických predmetov na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce Svätej Alžbety na detašovanom pracovisku Batthyány-Strattmann László v Dunajskej Strede

2021 – osvedčenie o úspešnom dokončení získanie Women Security Academy AjTyvIT

2019 – 2021 – absolvovanie akreditovaného vzdelávacieho programu Mediátor – Centrum ďalšieho vzdelávani

2017 – úspešné absolvovanie štátnej skúšky k získaniu titulu PhD. na Fakulte Managementu Univerzity Komenského

2015 – vyučovanie počas štúdia PhD. aj v súčasnosti projektových predmetov na Katedre Medzinárodného Managementu Fakulty Managementu so zameraním na medzinárodné vzťahy, medzinárodné projekty a diplomaciu na Univerzite Komenského

2018 – osvedčenie o absolvovaní školenia a odborného semináru Verejného obstarávania Zákazky s nízkou hodnotou VO v Kocke

2018 – ppodpredseda v OZ Kvetoslavov pre rodiny proti výstavbe asfaltárni pre rodiny a riešenie sporu formou verejného vyjednávania

2015 – založenie vzdelávacieho blogu a odbornej poradne pre rodičov Minority Kids.

2016 – založenie občianskeho združenia FutuReg pre rozvoj regiónu, detí a vzdelávania.

2012 – Certifikát o úspešnom absolvovaní PRINCE 2 medzinárodnej skúšky projektového managementu, certifikát PRINCE2® 6th Edition Foundation

2011 – rigorózna skúška a diplom PhDr. z medzinárodného managementu na FMUK

2008 – Diplom v magisterskom štúdiu marketingový management Fakuty Managementu Univerzity Komenského v Bratislave

„Vzdelávanie rodičov o nekonfliktnom fungovaní rodiny a ochrany detí je mojou misiou profesie mediácie z hľadiska detí. Cieľová skupina detí je záruka zdravej a prospešnej budúcnosti.“

PhDr. Lívia Bott Domonkos, PhD., štatutárna zástupkyňa – predsedkyňa OZ FutuReg, mediátorka, lektorka, trénerka

Máte záujem o mediačné stretnutie?

KONFLIKTY NEKONFLIKTNE…

Prečo sa so mnou stretnúť?

 • empatia a pochopenie
 • projektové myslenie
 • problémovo orientovaná mediácia
 • mentoring v olasti akademickej pôdy
 • rýchlosť a efektívnosť
 • organizovanosť
 • ľudskosť
 • pochopenie
 • tolerancia
 • mutikultúrnosť
 • viacjazyčnosť:HU, SK, EN, GER, FR, ITA, ESP
 • profesionalita
 • diskrétnosť

OZ FutuReg ↗

Rovesnícka mediácia a riešenie cyberbullyingu je jeden z našich projektov, ako aj tolerancia a multikultúra.

Minority Kids ↗

Projekt o najlepšom záujme maďarských detí na Slovensku ponúka online poradňu pre rodičov a deti.

KidSafEdu ↗

Spoznajte náš cezhraničný vzdelávací koncept, ako nekonfliktne riešiť kyberšikanu.