Peer mediácia

Rovesnícka mediácia

Zapojenie žiakov do spoločného dialógu v otázkach riešenia konfliktov v škole prostredníctvom zmierovania -mediácie- sa na základe posledných výskumov ukazuje byť vhodnou cestou prevencie proti nežiaducim spoločenským javom v prostredí škôl. Bez ohľadu na to, aký konflikt deti prežívajú, bude pre nich komunita rovesníkov najprirodzenejším prostredím zdieľania vnemov, pocitov, názorov či skúseností.

Názov projektu: Viac práva menej násilia

Moduly:

1.deň – Viac práva menej násilia

2. deň Viac riešení menej konfliktov

3. deň Viac asertivity menej agresivity

Projekt s názvom SuliMediátor- Rovesnícky mediátor je tretím ročníkom série workshopov rovesníckej školskej mediácie so sloganom „Viac práva, menej násilia“ na stredných školách Mediácia ako spôsob nekonfliktného riešenia sporov pomáha pochopiť práva národnostných menšín vrátane kritického myslenia.

Má za sebou svoj prvý úspešný ročník v 2020 a 2021 na stredných školách s vyučovacím jazykom maďarským v Bratislave, v Košiciach a v Dunajskej Strede,ako aj v Nových Zámkoch. Vzdelávacie moduly boli inšpirované najmä s výskumnými závermi projektu Minority Kids 2019.

Na vzorke 300 maďarských detí na Slovensku vo veku 10-18 rokov sa odrazil značný záujem o túto tému a zároveň nedostatok znalosti.

Až 67 % respondentov si myslelo, že nevedia veľa o svojich právach, čo potvrdili aj prezenčné workshopy v septembri 2020 a v septembri 2021. Zámerom projektu je preto doplniť školskej osnovy v témach občianstva, rozvoja demokrácie, a chápania pojmu a podstaty diskriminácie. Konkrétne návrhy na odhalenie a odstránenie diskriminácie pomocou situačných hier a rovesníckej mediácie.

Plánujeme cez projekt mobilizovať odborníkov a sprostredvovať informácie o dôležitosti metodológie mediácie na školách. Aktivitami projektu sú intenzívne naplánované workshopy a zaujímavé prednášky s expertmi pre deti a mládež s interaktívnou metodikou.

Hlavným cieľom projektu je vyškoliť rovesníckych mediátorov v školách s pomocou odborníkov a posunúť zjednodušené informácie dotknutým deťom aj o právach národnostných menšín. Cieľovou skupinou sú preto študenti maďarskej národnosti, najmä zo stredných škôl na južnom Slovensku.

Realizátormi projektu sú trénerky a lektorky, ktoré majú prehľad o aktuálnych trendoch vo výchove a v témach riešenia konfliktov, nenásilnej komunikacie a v oblasti detských práv. V

ýsledky výskumnej sondy, ktorému sa OZ FutuReg venovalo v roku 2019 ponúkali pohľad na uplatňovanie práv maďarských detí na Slovensku z ich vlastného zorného uhla, o ktorom často dospelí nevedia alebo majú rozdielne predstavy. V oblasti výskumu je pre organizáciu výzvou podpora udržateľného rozvoja vedomostí aj na stredných školách, ako spätná väzba na projekt v roku 2021 už len 47 % respondentov si myslelo, že nevedia veľa o svojich právach a nevedia sa diolomaticky hádať.

Realizované finančnou podporou Fondu pre podporu kultúry národnostných menšín.

Referencie:

https://amikassa.sk/2020/09/23/konfliktusoldas-az-ipariban/

https://dunaszerdahelyi.sk/tobbet-joggal-mint-erovel

https://ma7.sk/tajaink/diakmediator-kepzes-pozsonyban