Ochrana osobných údajov

Základné informácie o ochrane osobných údajov pre dotknutú osobu

Prevádzkovateľom je PhDr. Lívia Bott Domonkos, Bodrocká 17, 93101 Šamorín, Slovenská republika, IČO: 30868459, zapísaný v registri mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod ev. č. 2100. Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje prostredníctvom sprostredkovateľov.

 V zmysle platných právnych predpisov prevádzkovateľ nie je povinný mať ustanovenú zodpovednú osobu.

Účelom a právnym základom spracúvania osobných údajov je vykonávanie mediačnej činnosti v súlade so zákonom č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Právnym základom spracúvania osobných údajov je osobitný zákon a spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na uzavretie dohody o začatí mediácie, výkon mediačnej činnosti a archiváciu knihy mediácií. Osobné údaje spracúvame tiež pre daňové a účtovné účely v rozsahu vyžadovanom osobitnou legislatívou. Tiež spracúvame osobné údaje, ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzavretím zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,

Ak ste našim klientom, Vaše osobné údaje spracúvame pre výkon mediačnej činnosti podľa osobitných právnych predpisov na účely plnenia povinností zo zmlúv, ktorých ste zmluvnou stranou.
Ak ste protistranou v spore, v ktorom sme boli požiadaní o vykonanie mediácie, Vaše osobné údaje spracúvame pre výkon mediácie podľa osobitných právnych predpisov na účely výkonu nášho oprávneného záujmu. Našim oprávneným záujmom je výkon mediácie podľa osobitných právnych predpisov v záujme našich klientov.
Ak ste návštevníkom našej webovej stránky, Vaše osobné údaje spracúvame pre výkon reklamnej kampane a vytváranie anonymizovaných štatistík pre sledovanie návštevnosti webovej stránky. Našim oprávneným záujmom je sledovanie návštevnosti našej webovej stránky a prispôsobovanie jej obsahu na základe anonymizovaných štatistík návštevnosti.

Dotknutou osoba je osoba, ktorá si využíva služby (klient) a osoba, ktorej bola predložená ponuka služby (potenciálny klient).

Zoznam spracúvaných osobných údajov dotknutej osoby je v rozsahu: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, resp. prechodného pobytu, kontaktné telefónne číslo, adresa elektronickej pošty, IP adresa, ak ich má.

Príjemcovia osobných údajov

Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje tretím osobám.

V priebehu trvania zmluvného vzťahu môže dôjsť k zmene a prevádzkovateľ bude poskytovať osobné údaje tretím osobám, pričom aktuálny zoznam týchto spoločností a oznámenie o zmenách sú uvedené na webovom sídle www.bottlivia.com, časť „Ochrana osobných údajov“.

Doba uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje klientov spracúvané v elektronickej knihe mediácie sa uchovávajú po dobu, počas ktorej je prevádzkovateľ povinný archivovať knihu mediácií, t. j. počas  trvania zápisu mediátora v registri mediátorov a päť rokov po vyčiarknutí z registra mediátorov.

Práva dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov tieto práva voči prevádzkovateľovi:

1.   Právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom spolu s informáciami uvedenými v tomto poučení.

2.   Právo na to, aby prevádzkovateľ opravil jej nesprávne osobné údaje a aby doplnil jej neúplné osobné údaje.

3.   Právo na vymazanie (zabudnutie) jej osobných údajov, ak tieto už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali.

4.   Právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, ak:

–   dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia overovania ich správnosti,

–   spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

–   prevádzkovateľ nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie nárokov.

5.   Právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, a tiež právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.

6.   Právo namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov u prevádzkovateľa.

7.   Právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov zo strany prevádzkovateľa, ktoré sa jej týka, je v rozpore s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.

8.   Právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania a ktoré má účinky, ktoré sa dotknutej osoby týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

9.   Právo požiadať o preukázanie totožnosti osoby poverenej získavaním osobných údajov.

10. Ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo získať informáciu z akého zdroja pochádzajú jej osobné údaje.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov, môže uplatniť osoba blízka.

Dotknutá osoba môže uplatniť svoje právo

a) písomne na adrese sídla prevádzkovateľa alebo na elektronickej adrese mediator@martinbiskupic.sk,

b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe.

Prevádzkovateľ nepoužíva automatizované nástroje na spracovanie osobných údajov dotknutých osôb za účelom vyhodnotenia ich určitých osobných aspektov (profilovanie). Profilovanie je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich s jej majetkovými pomermi.

Osobné údaje nebudú zverejnené.

Prenos osobných údajov

Prevádzkovateľ nepredpokladá, že uskutoční prenos osobných údajov vyššie uvedeným príjemcom osobných údajov do krajín Európskej únie, krajín, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarska (osobám uvedeným v bode 6 týchto informácií). Do tretích krajín prevádzkovateľ nebude uskutočňovať prenos osobných údajov.

Súbory cookies

Za účelom zabezpečenia správneho fungovania tejto webovej stránky sa vo vašom zariadení ukladajú malé dátové súbory s názvom cookies. V dnešnej dobe je to bežne používaný nástroj.

Čo sú cookies?

Cookies je malý textový súbor, ktorý webové stránky ukladajú do vášho počítača alebo mobilného zariadenia pri prehliadaní webových stránok. Umožňuje webovej lokalite zapamätať vaše akcie a predvoľby (napríklad prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné predvoľby zobrazenia) v priebehu určitého časového obdobia, takže ich nemusíte znova zadávať pri opätovnom prehliadaní webových stránok.

Ako používame cookies?

Naše webové stránky používajú súbory cookies na zapamätanie nastavení používateľa a lepšie prispôsobenie webových stránok záujmom návštevníka. Hoci cookies nie sú bezpodmienečne potrebné na fungovanie webových stránok, ponúkajú pri návšteve webových stránok vyšší komfort. Tieto súbory cookies môžete odstrániť alebo zablokovať, avšak v takom prípade niektoré funkcie týchto webových stránok nemusia fungovať podľa určenia. Informácie týkajúce sa súborov cookies sa nepoužívajú na to, aby vás osobne identifikovali. Tieto súbory cookies sa nepoužívajú na iné účely ako tie, ktoré sú tu popísané.

Ako kontrolovať súbory cookie

Cookies môžete ovládať a/alebo vymazávať podľa vlastných potrieb. Môžete odstrániť všetky súbory cookies, ktoré sú už uložené v zariadení, a väčšina prehliadačov povolí nastavenia, ktoré zabraňujú ukladaniu súborov cookies. V takomto prípade budete pravdepodobne musieť manuálne upraviť niektoré nastavenia pri každom prehliadaní webových stránok a niektoré služby a funkcie

Rozdelenie cookies

Z hľadiska funkcie, ktorú cookies plnia ich môžeme rozdeliť do nasledujúcich skupín:

základné (esenciálne), dôležité pre základnú funkčnosť internetovej stránky,
analytické, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu našich stránok,
konverzné a sledovacie, umožňujúce analýzu a vyhodnocovanie výkonu reklamných kampaní,
remarketingové, ktoré sa používajú na personalizáciu obsahu reklám a správne zacielenie.

Súhlas udeľujete na dobu, ktorá je uvedená nižšie pre jednotlivé súbory marketingových cookies. Súhlas so zbieraním údajov cookies pre marketingové účely je možné kedykoľvek odvolať a to pomocou zmeny nastavenia príslušného prehliadača. V rámci nastavenia prehliadača môžete jednotlivé cookies ručne mazať, blokovať alebo úplne zakázať. Detailnejšie informácie nájdete v nápovede vašeho prehliadača.

Bez výslovného súhlasu našich používateľov sa údaje zozbierané pomocou technológie Google Analytics (a iných) nepoužijú na identifikáciu konkrétneho návštevníka a nezhromažďujú sa spolu s inými osobnými údajmi držiteľa.

Možnosti nastavanie správy cookies

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox: https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies

Ktoré súbory cookies využívame?

Zhromažďované cookies súbory sú spracovávané najmä prostredníctvom služby Google Analytics, ktorú prevádzkuje spoločnosť Google Inc., so sídlom1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, prípadne spoločnosťou Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 90425, USA;  – tlačítka na zdielanie či lajkovanie obsahu na sociálnych sieťach. Pre využitie týchto služieb načítavajú internetové stránky kódy tretích strán, ktoré pre plnú funkčnosť môžu vyžadovať ukladanie cookies. Toto má za svoj následok prijatie cookies od týchto stránok tretích strán. Majiteľ internetovej stránky Spor.sk nemá možnosť ovplyvniť ukladanie týchto cookies tretích strán, ak máte záujem prečítajte si bližšie informácie o cookies týchto služieb na nižšie uvedených URL adresách.

Uvedený spracovatelia používajú cookies v súlade s ich zmluvnými podmienkami, ktoré nájdete na nižšie uvedených adresách:

https://docs.google.com/forms/d/1QT6_RO9kv8Gsh0_dR8J3bn5vDabL97o-mge3SUgy7Ig
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=sk;
https://policies.google.com/privacy/update?hl=sk
https://www.facebook.com/policy.php