Čo je komediácia?

Čo je komediácia?

Predstavujeme Vám komediáciu. Mediáciu s dvomi alebo viacerými mediátormi. Výhodou je objektivita, efektivita a dôvernosť.

Komediátorom môže byť buď spoločný mediátor, alebo spoločná strana, iná pomáhajúca profesia, ktorá sa podiela na riešení sporu odborne.

Poskytujeme služby v tejto oblasti v kombinácii dvoch mediátorov:, mediátoriek

www.petralaktisova.sk

https://www.facebook.com/mediatorkypreludi/photos/a.128232366523718/145438101469811/

Spoločná mediácia je v zmierovacom konaní málo používaný pojem. V správnych prípadoch môže byť spoločná mediácia prínosom pre všetkých zúčastnených. V súčasnej situácii, keď sa zvyšuje povedomie o rozmanitosti a inklúzii, dozrel čas na nástroj, akým je spoločná mediácia, s cieľom zabezpečiť prístup k spravodlivosti a inkluzívnosť tam, kde môžu byť výsledky prípadu spravodlivejšie.

Odborníci na alternatívne riešenie sporov (ADR), ktorí nie sú právnikmi, si nachádzajú cestu do tohto priestoru, ale kým zaspíme, sú pred nami míle. Prekážkami pri dohode o spoločnej mediácii je najčastejšie neschopnosť získať súhlas strán alebo ochota primárneho mediátora vystupovať ako „sponzor“ navrhnúť/odporúčať spolumediátora, s ktorým by sa podelili o honorár. . Ako niekto, kto videl stovky mediácií ako bývalý profesionál v oblasti komerčného komplexného poistenia, stal sa medzinárodným mediátorom a rozhodcom, chcem povzbudiť ostatných, aby považovali spoločnú mediáciu za prínos pre budúcnosť ARS.

Či už sa použije pri včasnom riešení sporov alebo neskôr vo fáze súdneho sporu, spolumediátor môže pomôcť vyriešiť problémy a udržať rokovania v napredovaní. Pri mediáciách súvisiacich s poistením, kde nemusia byť vždy prítomní profesionáli v oblasti udalostí, môže byť pri spracovávaní rozhovorov a výmen obzvlášť nápomocný spolusprostredkovateľ so znalosťou fungovania mediácie.

Spolumediátor so špecializovaným zázemím môže odhaliť nuansy prípadov.

Pri sprostredkovaní zložitého predmetu môže spolumediátor s osobitnou odbornosťou ponúknuť znalosti a perspektívy relevantné pre technické a hodnotiace prostredie rokovaní. Niekedy sa v týchto záležitostiach môže vyskytnúť „spoločná mediácia“ tzv. komediácia. Môže to byť medzi iniciátorom a respondentom, poisťovateľom a poistencom atď. Každý prípad je iný a rozsahy hodnôt sa líšia podľa štátu, miesta konania a iných faktorov.

Predstavujeme niekoľko návrhov, ako strategicky využiť skúseného spolusprostredkovateľa, v závislosti od dynamiky prípadu

1 – partnerské rozdelenie, simultánne prestupovanie alebo súbežné zhromaždenie funguje dobre, keď sa napríklad vyskytne problém, ktorý je potrebné vyriešiť pri mediácii, aby sa umožnilo vyrovnanie. Spolumediátor skúsený v oblasti môže spolupracovať so stranami, aby určil, čo možno urobiť v súvislosti s problémom, aby sa prípad vyriešil.

2- Caucus je oddelené stretnutie slúži na spoluprácu so stranami pri hľadaní spoločných bodov, ktoré umožňujú možnosti vyrovnania. Spolumediátori používajú túto techniku ​​na samostatné zasadnutie (striedanie miestností).

3- Súbežné zasadnutie je, keď sa obaja mediátori spoločne usilujú o prístup „tag-tímu“ na stabilizáciu a vyriešenie problémov. Ukázalo sa, že spoločná mediácia ako nástroj ďalej obohacuje a podporuje prostredie mediácie na spoluprácu. Strany získajú výhody z rôznych zručností a perspektív a mediátori môžu mať „štýl systému kamarátov“, aby usmerňovali rokovania a spolupracovali na procese mediácie.

Vyhráva každý.

Pomerne častý je model tzv. komediácie, napr. psychológ a právnik, sociálny pracovník a ekonóm alebo právnik. O mediácii si môžete prečítať viac

https://unibook.upjs.sk/img/cms/2018/ff/ucebnica-mediacia-web.pdf
Zdroj: ŽIAKOVÁ, E. Nepublikované prednášky.HOLÁ, L. Mediace – způsob řešení mezilidských konfliktů.12

Výsledkom procesu mediácie nie je autoritatívne rozhodnutie mediátora, ako je tomu v prípadoch súdneho konania. Výsledkom je dohoda oboch strán o tom, akým spôsobom vyriešia svoj spor.