Reakcie na konflikt

Reakcie na konflikt

Keďže mediácia, je určitý spôsob riešenia sporu, je potrebné sa zaoberať aj sporom samotným. Za spor považujeme interpersonálny konflikt, pri ktorom dochádza k narušeniu komunikácie medzi jedincami, ktorí nevedia niektoré problémy riešiť v rámci všeobecne platných noriem. Reakcie na konflikt môžu byť rôzne. V podstate rozoznávame tieto základné reakcie na konflikt:
agresívna reakcia – nadradenie, keď sa jeden snaží presadiť na úkor druhého,
-pasívna reakcia – podriadenie, so sklonom k úniku zo vzniknutej situácie,
-asertívna reakcia – rovnocenná, prejavujúca sa presadzovaním vlastných záujmov za súčasnej akceptácie a rešpektovania záujmov druhých,
– manipulatívna reak
cia – klamlivá, charakteristická zámerným prejavovaní iného postoja, než je skutočný, za účelom získania výhod.
Schémy konfliktných štýlov sú rôzne, vyvíjali sa, v súčasnosti sa využíva najčastejšie 5-štýlová schéma Kilmanna a Thomasa (1977), ktorá je rozdelená na základe záujmu o seba a o iných a jej stred predstavuje kompromis:
vyhýbanie predstavuje snahu odvrátiť konflikt, vyhnúť sa mu, odložiť ho, nezapojiť sa, existuje niekoľko taktík vyhýbania, ktorých podoby sú kombinovateľné: popretie a vykrúcanie, riadenie témy, vyhýbavé poznámky, irelevantné poznámky,
-súťaženie znamená získanie moci, je orientované na presadenie vlastných záujmov, je tu snaha o priamu konfrontáciu, je možné uplatňovať ho agresívnym (zničiť súpera) aj asertívnym spôsobom (sebapresadenie bez snahy poškodiť druhého), je vhodné, ak je potrebné rýchle, rozhodné jednanie,
– kompromis sa označuje ako stredný štýl, znamená, že niečo sa získa za cenu nejakej straty, môže byť zamieňaný so spoluprácou, no v nej nie sú potrebné ústupky,
-prispôsobenie je orientované na záujem o druhých, no ten môže byť dobrovoľný (naozaj chcem vyhovieť, je to môj cieľ) alebo nedobrovoľný (napr. v pracovnom pomere konflikte – nič iné mi neostáva), niekedy je ťažko rozpoznateľné, že ide o konfliktný štýl,
– spolupráca je najkonštruktívnejším štýlom, končí sa spokojnosťou na oboch stranách, umožňuje nájsť obojstranne vyhovujúce riešenie, hoci môže trvať dlhšie, riešenie je dlhodobé

Zdroj: LOVAŠOVÁ, S. Klientské násilie ako súčasť sociálnej práce.