Dohoda je pohoda

Dohoda je pohoda

Tak ako je pozitívnym vyvrcholením rokovaní napríklad dvoch obchodníkov kúpna zmluva, resp. zmluva o dielo, malo by sa aj úspešné mediačné konanie končiť mediačnou dohodou. Podpisom dobrej, vyváženej, jasnej, konkrétnej a korektnej dohody sa zároveň prestáva prevažovať pohľad do minulosti a rámcuje podoba spolupráce oboch strán do budúcnosti. Zároveň by táto dohoda mala odrážať rovnováhu medzi stranami a byť pre obe stranou istou výhrou, alebo ak chcú dosiahnuť strany „zisk“ patrí sem aj konsenzus a kompromis.

Obsahom mediačnej dohody pritom môže byť čokoľvek. Počínajúc susedským sporom o umiestnenie údiarne, cez rozdelenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov až napríklad po pracovnoprávny spor o plnení kolektívnej zmluvy. Mediačná dohoda musí byť ich dohodou a nie predstavou mediátora. To, ako by mala dohoda vyzerať a mala by stačiť sama o sebe, bez odvolávania sa na iný dokument. Dohodu nemusí spisovať samotný mediátor. Strany si môžu prizvať vlastných právnych zástupcov, resp. iné osoby, ktorí budú zároveň garantovať, že dohoda bude v súlade s platnými  právnymi normami. Mediačná dohoda je pre osoby zúčastnené na mediácií záväzná. Na jej základe môže oprávnený podať návrh na súdny výkon rozhodnutia, alebo návrh na vykonanie exekúcie (tzv. exekučný titul) ak je spísaná vo forme notárskej zápisnice, resp. ak je schválená vo forme zmieru pred súdom. Nech je v mediácií dosiahnuté akékoľvek rozhodnutie, musí obstáť pred zákonom.

Mediátor, osoby zúčastnené na mediácii a iné fyzické osoby prizvané mediátorom alebo osobou zúčastnenou na mediácii k mediácii sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli v súvislosti s mediáciou…

§ 5 zákona č.420/2004 Z.z. o mediácií

Do mediačnej dohody sa môžu dostať len tie návrhy riešenia konfliktu s ktorými súhlasia obidve strany. Pri osobe, ktorá bola prinútená ustúpiť pod nátlakom, je ťažko očakávať, že bude aj korektne túto zmluvu plniť.

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky