Etický kódex mediátora

Etický kódex mediátora

Etický kódex mediátora (ďalej len kódex) stanovuje požiadavky kladené na  profesionálny a morálny kredit vykonávateľa mediácie ako jedného z najefektívnejších alternatívnych prostriedkov riešenia konfliktov a sporov. Poslanie mediátora, ako profesionálne vyškoleného sprostredkovateľa pre ukončenie sporu alebo konfliktu, zapísaného v Registri mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR, je pomôcť tomuto procesu všetkými prostriedkami, ktoré sú v súlade s právom, morálkou a dobrými mravmi. Jeho výsledkom je vyriešenie konfliktnej situácie a jej potvrdenie formou mimosúdnej dohody.

Článok 1

Vzťah mediátora k stranám sporu

Povinnosťou mediátora pred začatím procesu mediácie je poučiť strany o: dobrovoľnosti ich účasti, možnosti v ktorejkoľvek fáze mediáciu prerušiť, resp. ukončiť, skutočnosti, že finálne riešenie spočíva v slobodnej vôli zúčastnených strán, odplatnosti služby mediátora na základe dohody, úlohe mediátora, ktorá nespočíva v rozhodovaní, ale v riadení procesu, ktorý by mal dospieť k uzatvoreniu dohody, o dôvernosti celého procesu.

Článok 2

Vedenie procesu mediácie

Proces mediácie spočíva na nasledovných zásadách, ktorými sa mediátor riadi: nestranne vedie rokovanie za účasti oboch strán sporu, alebo za účasti ich právnych zástupcov, prípadne s každou stranou zvlášť, vedie strany k tomu, aby dobrovoľne prevzali zodpovednosť za riešenie sporu, koncipuje návrh mediačnej dohody, ak túto úlohu neprevzali samotné strany sporu, zvažuje svoje zásahy v každej fáze procesu mediácie, je nestranný a objektívny, vytvára pre obe strany rovnaké podmienky, vytvára pozitívnu atmosféru a ovzdušie vzájomnej dôvery, v prípade, že rokuje s každou stranou zvlášť, tlmočí získané poznatky len po súhlase dotknutej strany, mediátor zachováva mlčanlivosť o faktoch zistených pred, počas a po mediácii od sporových strán s výnimkou prípadov, keď ho zákon tejto mlčanlivosti zbavuje.

Článok 3

Vzájomné vzťahy medzi mediátormi

Mediátor:

nevstupuje do mediovaného sporu a nezasahuje do sporu mediovaného iným mediátorom,verejne neprejavuje kritiku voči vedeniu mediácie iným mediátorom a voči dohodám iných mediátorov.

Článok 4

Záväzky mediátora k profesii

Mediátor:

sa prezentuje kvalitným výkonom svojho povolania, pričom pri reklame a získavaní klientov zachováva jej primeranosť a musí vychádzať z pravdivých skutočností o osobe a výsledkoch práce mediátora, sa priebežne vzdeláva a skvalitňuje svoje mediačné zručnosti, by mal pri každej príležitosti zvážiť, či je kompetentný mediovať konkrétny prípad, ak jeho praktické skúsenosti, alebo výcvik nesúvisia s mediovaným sporom, môže svoje skúsenosti mediátora plne využívať ako účastník rôznych profesionálnych združení, spolkov, mediátorov zameraných na skvalitnenie práce mediátorov a zlepšenie výsledkov mediácie, jej propagácie medzi laickou verejnosťou.

Zdroj: © Slovenská komora mediátorov,

Comments are closed.