Ako prebieha mediácia?

Ako prebieha mediácia?

  • Predmediačná fáza – Účastník sporu – klient má možnosť a právo samostatne osloviť mediátora a požiadať ho o sprostredkovanie mediačného konania. V prípade, že nie je zrejmý záujem oboch strán, zašle výzvu druhej strane sporu a zistí jej záujem o riešenie danej veci.
  • Začatie mediácie – Ak obidve strany majú záujem na riešení sporu mediáciou, mediátor bude na proces riešenia sporu dohliadať a ten stanoví aj priebeh a pravidlá mediácie.
  • Úvodné slovo – mediátor poučí strany sporu o dobrovoľnosti mediácie, o možnosti v ktorejkoľvek fáze mediáciu prerušiť, ako aj o dôvernosti celého procesu. Po poučení účastníkov mediátorom prevezme mediátor od účastníkov plnú moc na riešenie konkrétneho sporu. Následne sa účastníci a mediátor v písomnej „Dohode o začatí mediácie“ dohodnú na pravidlách, priebehu mediácie a odmene mediátora. „Dohodu o začatí mediácie“ podpíšu obidve strany sporu a mediátor.
  • Získanie informácií – stránky sporu vyjadria svoj pohľad na vec, aby mediátor pochopil problém a usmernil priebeh mediácie, ale tiež pomohol pozrieť sa zúčastneným stranám na problém z druhej strany. Súčasťou mediácie môže byť aj doloženie dôkazov, prípadne vypočutie svedkov.
  • Výmena a vytváranie dohody – Po zhromaždení všetkých potrebných informácií prebieha pod dohľadom mediátora vzájomná komunikácia zúčastnených strán, hľadanie kompromisu pri riešení problému, s ktorým budú súhlasiť, obidve zúčastnené strany. Mediátor zároveň dohliada na dodržiavanie stanovených pravidiel a procesu mediácie
  • Spísanie mediačnej dohody – Na základe získaných informácií a prijatia riešenia problému, s ktorým súhlasia obidve strany je spísaná mediačná dohoda. Strany si jasne a zrozumiteľne definujú jednotlivé body, vedúce k vyriešeniu sporu, aby došlo k uspokojeniu potrieb obidvoch zúčastnených strán. Mediačná dohoda sa stáva po jej podpise obidvoma stranami pre tieto záväznou.
  • Pomediačná fáza – Strany si s mediátorom môžu dohodnúť aj následnú kontrolu plnenia mediačnej dohody. Ak nie sú jednotlivé body mediačnej dohody plnené tak, ako bolo stanovené v dohode, je možné mediačnú dohodu upraviť, prípadne stanoviť plnenie súdnym výkonom rozhodnutia, alebo na základe notárskej zápisnice.

Comments are closed.